Høringssvar

pc_tastatur_mindre_2.jpgNorsk Arkivråd er høringsinstans i arkivfaglige saker.

Her finner du de siste årenes høringssvar.        

2024

Høyring – ny lov om statsføretak
04.03.2024

Høringssvar - NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser
08.02.2024

2023

Høringssvar: NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget
16.10.2023

Høringssvar - Forslag om regulering av innsyn i havvindsøknader
11.10.2023

Svar på høring - forslag til endringer i offentleglova m.m. - innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter.
05.07.2023

Norsk Arkivråd kommentar til Norges handlingsplan 5 Open Government Partnership (OGP)2024-2027, utkastet per 8. juni 2023
30.06.2023

Høringssvar NOU 2022 9 En åpen og opplyst offentlig samtale — Ytringsfrihetskommisjonens utredning
30.01.2023

2022

Forslaget til ny arkivlov - NAs høringssvar
21.01.2022

Høringssvar - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor
22.08.2022

Innspill til handlingsplan 5 Open Government Partnership
25.08.2022

2021

Høringssvar - riksarkivarens forskrift

2020

Høringssvar - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Høringssvar - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

2019

Høringssvar - endring personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet forholdet til offentlighetsloven anvendelse for Svalbard)

Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
NOU 2019: 9 Norsk Arkivråds høringssvar
NOU 2019: 9 Vedlegg til Norsk Arkivråds høringssvar

Høringssvar - forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift

Høringssvar - forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).

Høringssvar - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger

2018

Innspill til utkast til forpliktelser i handlingsplan 4 Open Government Partnership (OGP)

Høringssvar - Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

Høringssvar - Endringar i offentleglova m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m.

Høringssvar - forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Høringssvar - Rapport frå Statens vegvesen (Fra sams og samling) om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 1.1.2020

Høringssvar – forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.                                                                   

2017

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Høring om endring i forskrift om startlån

Høring - NOU 2016 24 Ny straffeprosesslov

Høring - Revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift)

Høring om endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven – sletting i politiets registre med videre.

Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta)

2016

Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler

Åpen høring - innspill til Forvaltningslovutvalgets mandat og videre arbeid

Høring – Ny delversjon av Referansekatalogen 2016

Høring - forslag til ny åndsverklov 

Høring - "Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt - Evaluering av offentleglova"

Høring - forslag til langsiktig strategi for Altinn

Høring - NOU 2015:13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn

2015

Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Revisjon av Forskrift om IT-standarder i forvaltningen

Noark 5 tjenestegrensesnitt

 

2014

Høring - Retningslinjer for brukergrensesnitt i formelle nettskjema (ELMER 3)

Høring - forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høring - Forskrift om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene 

Høring - rapport om gjennomgang av Norsk kulturråd

Høring - Forslag til endring av forskrift om IT-standarder i forvaltningen

Høring - endringer i offentleglova - viderebruk av informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet

 

2013

Høring - endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument

Høring - Digital kommunikasjon som hovedregel - endringer i forvaltningsloven

Høring - Funksjonelle krav til sikker digital postboks

Høring - Open Government Partnership (OGP) - Revisjon av den norske handlingsplanen

Kommentarer til utkast til norsk handlingsplan for «Open Government Partnership»

Høring - Samordning av statlige innkjøp

 

2012

Høring - nye anbefalte IT-standarder

Høring - revidert fastlegeforskrift

Høring - krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon og utdyping av journalforingsplikt for helsehjelp i apotek

Høring - Endring av eForvaltningsforskriften § 8

Høring - Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder

Kommentarer til Forskningsrådets Ny policy for innovasjon i offentlig sektor

Høring - utkast til lov om Norsk kulturråd

Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen og kommunal forvaltning

 

2011

Høring - Rapport om en felles meldingsboks

Høring - elektronisk registrering av kirkelige handlinger - endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Høyring om forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i helseregistarlova (intern kryptering) mv.

Prøveordning med elektronisk kommunikasjon og endring i forskrift om postforkynning

Endringer i arkivforskriften

 

2010

Datalagringsdirektivet

 

2008

Evaluering av ABM-utvikling

 

2007

Arkiv i interkommunale samarbeidsordninger

Ny NOARK-standard

 

2006 ​

Forskriftsbestemmelser om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket ​

 

2005

Omorganisering i offentlig virksomhet – veiledning for arkivet

Periodisering - veiledning for arkivet

 

 

 

Vekt: 
0