Strategi og handlingsplan

STRATEGI 2023 - 2024

Norsk Arkivråd skal:

  • Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner innen arkiv, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
  • Være den foretrukne arenaen for kunnskapsheving, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
  • Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge
  • Bidra til utvikling innen arkiv, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

 

HANDLINGSPLAN generalforsamlingsperioden 2023-2024

Landsstyret
skal:

Gi faglig og strategisk retning for våre aktiviteter, kurs, seminar og redaksjonen slik at disse til enhver tid belyser aktuelle tema innen vårt fagfelt.

Delta i debatten og svare på høringer som har relevans for digitalisering, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning.

Arrangere Det 9. norske arkivmøtet i samarbeid med Arkivverket og Arkivforbundet.

Markedsføre og gjøre kjent aktiviteter som kurs, seminarer, utgivelser av Arkivråd samt andre arenaer der Norsk Arkivråd deltar.

Utarbeide en kommunikasjonsplan og gjennomføre aktiviteter i henhold til denne.

Gjennomføre aktivitet som er rettet mot studenter.

Aktivt søke etter og legge til rette for medlemmer som vil være med å gjennomføre ulike aktiviteter eller være kursledere.

Dele ut prisen «Årets arkiv» og gjøre det kjent hvorfor vinneren har fått prisen.

Etablere samarbeidsformer i landsstyret og på tvers av utvalgene som henter ut effekten av organisasjonsendringen.

Følge opp at statuttene for Stipendtildelinger og for Årets arkiv oppdateres.

Aktivt følge opp og observere effekter av organisasjonsendring.

Legge fram en underveis melding ved generalforsamling 2024.

Redaksjonen
skal:

Utgi to nummer av Arkivråd.

Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff.

Publisere artikler med tema og forfattere fra både praksis og akademia.

Skrive omtale av artikler og andre aktuelle saker som kan publiseres på nettsiden og sosiale medier.

Kompetanseutvalget
skal:

Etablere og ta i bruk arbeidsformer som sikrer at prioriterte aktiviteter gjennomføres.

Arrangere minst 8 digitale/fysiske kurs i løpet av perioden.

Kontinuerlig evaluere og forbedre kurs slik at disse er faglig oppdatert og egnet for formidling i det formatet (digitalt og/eller fysisk) som er aktuelt.

Rekruttere kursledere og gi dem støtte, opplæring og videreutvikling i rollen.

Utvikle og gjennomføre minst ett nytt kurs i løpet av perioden.

Seminarutvalget
skal:

Etablere og ta i bruk arbeidsformer som sikrer at prioriterte aktiviteter gjennomføres.

Arrangere høstseminar og generalforsamlingsseminar i løpet av perioden.

Sikre at seminarene tar opp aktuelle tema og har bredde i foredragsholdere.

Utvalget for faglig netttverk:
skal:

Etablere og ta i bruk arbeidsformer som sikrer at prioriterte aktiviteter gjennomføres.

Bidra til at det gjennomføres minst 8 faglige arrangement som fremmer nettverksbygging og erfaringsutveksling blant medlemmene. Minst halvparten av disse skal innrettes mot å ha deltagere forskjellige steder i landet.

Samarbeide med interesserte medlemmer om arrangementene slik at medlemmenes interesser påvirker innholdet i arrangementene.

Stipend- og læremiddelkomiteen
skal:

Innstille til og dele ut stipend i henhold til statuttene for Norsk Arkivråds stipendordninger.

Årlig revidere statuttene.

Vekt: 
0