Strategi og handlingsplan

STRATEGI 2022 - 2023

Norsk Arkivråd skal:

  • Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner innen arkiv, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
  • Være den foretrukne arenaen for kunnskapsheving, erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
  • Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge
  • Bidra til utvikling innen arkiv, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

 

HANDLINGSPLAN 2022

Landsstyret
skal:

Gi faglig og strategisk retning for våre aktiviteter, kurs, seminar og redaksjonen slik at disse til enhver tid belyser aktuelle tema innen vårt fagfelt

Delta i debatten og svare på høringer som har relevans for digitalisering, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning

Ta initiativ til dialog og søke samarbeid med andre organisasjoner som arbeider med digitalisering, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning

Gjennomføre en aktivitet rettet mot studenter

Aktivt søke etter medlemmer som vil være med i ulike aktiviteter og utvalg

Dele ut prisen «Årets arkiv» og gjøre det kjent hvorfor vinneren har fått prisen

Revidere statuttet for «Årets arkiv»

Ferdigstille og gjøre kjent veileder for anvendelse av GDPR på arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsområdet

Gjennomføre en organisasjonsgjennomgang som legger grunnlaget for NA i fremtiden.

Velge og ta i bruk IKT verktøy for nettsider og samhandling i organisasjonen

Markedsføre og gjøre kjent aktiviteter som kurs, seminarer, utgivelser av Arkivråd samt andre arenaer der Norsk Arkivråd deltar

Redaksjonen
skal:

Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff

Utgi to nummer av Arkivråd

Publisere artikler med tema og forfattere fra både praksis og akademia

Skrive omtale av artikler og andre aktuelle saker som kan publiseres på nettsiden og sosiale medier

Kurs- og seminarutvalgene
skal:

Arrangere både digitale og fysiske kurs, fagsamlinger og seminarer i henhold til plan vedtatt av landsstyret

Kontinuerlig evaluere og forbedre kurs slik at disse er faglig oppdatert og egnet for formidling i det formatet (digitalt og/eller fysisk) som er aktuelt

Rekruttere kursledere og gi dem støtte, opplæring og videreutvikling i rollen

Utvikle og gjennomføre minst ett nytt kurs dette året

Sikre at seminarer og andre arrangementer belyser tema som er aktuelle for våre medlemmer

Regionene
skal:

Være et faglig nettverk for medlemmene i egen region

Arrangere medlemsmøter for faglig erfaringsutveksling om tema som er aktuelle for medlemmene

Foreslå aktuelle tema, foredrag og foredragsholdere med mer, fra egen region

Tipse om aktuelle saker fra egen region som kan bli til innlegg på nettsiden og/eller i Arkivråd

Stipend- og læremiddelkomiteen
skal:

Innstille til og dele ut stipend i henhold til statuttene for Norsk Arkivråds stipendordninger

Gjennomgå statuttene og foreslå endringer som er nødvendig for å være i tråd med utviklingen av vårt fagområde

Vekt: 
0