Styret

Styret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret består av leder, nestleder, ansvarlig for kompetanseutvalget, ansvarlig for seminarutvalget, ansvarlig for utvalg for faglig nettverk, ansvarlig for politikkutforming, ansvarlig for kommunikasjon, og redaktøren av Arkivråd.

Arbeidsmåte
Styret møtes 6-7 ganger i året. Styret behandler alle saker som er av prinsipiell betydning for organisasjonen, og som krever vedtak.

Styremedlemmene har ansvar for egne definerte oppgaver mellom møtene, som i utvalgenes arbeid. Styremedlemmene og varaene bidrar i også i ad hoc-grupper, skriving av høringssvar og innlegg, og med å følge opp andre tiltak i handlingsplanen.

Styret nedsetter utvalg, komiteer og lignende etter behov.

De tillitsvalgte i styret:
Anja Jergel Vestvold, leder
Liv Heidi Siljebråten, nestleder
Sara C. Blom, ansvarlig for kompetanse og kurs
Ola Langnes-Øyen, ansvarlig for seminarer
Anita Haugen Lie, redaktør
Jorunn Bødtker, ansvarlig for politikkutforming
Mette Rist Hauge, ansvarlig for kommunikasjon
Mone Sveia, ansvarlig for faglig nettverk


Ida Tobro, 1. vara
Per Christian Gaustad, 2. vara

Om varaene til landsstyret:
Jamfør Norsk Arkivråds vedtekter er nestleder vara for leder.
1. og 2. vara er upersonlig varaer for de fire vervene nestleder, ansvarlig for faglig nettverk, ansvarlig for politikkutforming, og ansvarlig for kommunikasjon og intern koordinering. Varaene har møte- og talerett og kalles inn til alle landsstyremøter.

Vekt: 
0