Søk stipend

NORSK ARKIVRÅDS STIPEND

Norsk Arkivråd deler to ganger i året ut stipend. Det kan søkes om midler i tre kategorier:
- Medlemsstipend
- Studiestipend
- Forsknings- og utviklingsmidler

Neste søknadsfrist er 25. mars

Søkere må ha vært medlem av Norsk Arkivråd i minst 15 måneder ved søknadsfristens utløp.

 

Kategori 1: Medlemsstipend
Formål:
Sikre deltagelse fra medlemmene på temamøter, seminarer, kurs, og studieturer med innhold som er relevant for arbeid i dokumentasjonsforvaltning hos en virksomhet.

Målgruppe:
Gis til ansatte som har dokumentasjonsforvaltning som sitt hovedarbeidsområde.

Kriterier:
•    Gis til å dekke deltakeravgift, reiseutgifter og opphold
•    Søknad skal inneholde oversikt over faktiske utgifter, med program for
      arrangementet som vedlegg
•    Søknaden må redegjøre for om man har søkt om eller får annen delfinansiering
•    Det er ønskelig med en anbefaling fra arbeidsgiver
•    Størrelsen på medlemsstipend er begrenset til 80 % av kostnadene for
      deltakelse begrenset oppad til kr 15 000,-
•    Stipendet utbetales ved bekreftet påmelding/gjennomføring
•    Gis til en navngitt person (medlemsnummer). For A-medlemskap kan det sendes
      søknad for inntil tre personer knyttet til enheten for samme aktivitet
•    Stipendet kan ikke gis til samme medlem to påfølgende kalenderår
Skjema for søknad om medlemsstipend

 

Kategori 2: Studiestipend
Formål:
Bidra til at medlemmer kan ta utdanning ved universitet og høgskoler med tema som er relevante for dokumentasjonsforvaltning, for dermed å øke kompetansen på dokumentasjonsforvaltning hos virksomheter.
Norsk Arkivråd ønsker på denne måten å stimulere til at flere gjennomfører en utdanning innen dokumentasjonsforvaltning i universitets- og høgskolesystemet.
Studieplanen må minst inneholde 50 % undervisning rettet mot dokumentasjonsforvaltning. Samlingsstudier og fag rettet direkte mot depot regnes ikke med i denne sammenheng.
Det kan vurderes å gi støtte til utdanning innen andre fagområder som kan betraktes som en god støtte til kompetanse innen dokumentasjonsforvaltning.

Målgruppe:
Støtte til en utdanning eller videreutdanning rettet mot jobb innen dokumentasjonsforvaltning i virksomhet.

Kriterier:
•    Søknaden må inneholde
•    Studieplan og pensumliste
•    Budsjett, inkludert: studieavgifter, kostnader til reiser, kostnader til opphold,
      personens forhold til reglene om stipend hos Lånekassen, oversikt over
      eventuelle bidrag fra andre og hvem de er
•    Stipendet utbetales ved bekreftet opptak
•    Det kan søkes om støtte til et studieforløp. Utbetalingene vil da følge
      studieløpet og utbetales per semester. Mottakere må rapportere om framdrift og
      gjennomføring per semester før støtten for neste semester utbetales
•    Støtten vil normalt ikke dekke alle kostnader
•    Støtten vil normalt ikke gis til flere søkere på samme A-medlemskap i en
      periode.  Normalt vil man ikke tildele A-medlemskap før to år etter siste
      utbetaling.
Skjema for søknad om studiestipend

 

Kategori 3: Forsknings- og utviklingsmidler
Formål:
Bidra til metodeutvikling, forskning og utvikling innen dokumentasjonsforvaltning eller bidra til kunnskap om hvordan dokumentasjonsforvaltning inngår i forvaltning eller evner å belyse dens samfunnsmessige betydning.

Problemstillingene skal være i tråd med de områdene Generalforsamlingen har vedtatt i Strategi- og handlingsplan.

Norsk Arkivråd ønsker med disse midlene å være en aktiv partner for å drive utvikling av arkivdanning og dokumentasjonsforvaltning målrettet framover. I forbindelse med tildeling av denne støtten kan det være aktuelt for Norsk Arkivråd å gå i dialog med aktuelle søkere for å være med på å utforme aktuelle problemstillinger.
 
Støtten kan gis på tre måter:
•    Norsk Arkivråd utlyser midler innenfor et fagområde med problemstillinger.
      Støtten kan blant annet gis som et studentstipend i forbindelse med
      masteroppgaver som svarer på problemstillingen.
•    Norsk Arkivråd kan også aktivt sette i gang prosjekter i samarbeid med andre
      basert på slike problemstillinger uten at det er mottatt en søknad.
•    Norsk Arkivråd går i dialog med aktuelle fagmiljø og tilby stipendier som
      finansierer skriving av prosjektsøknader rettet mot de frie midler som hvert år
      utlyses av Norges Forskningsråd eller liknende.
•    Norsk Arkivråd gir ut stipend til faglig utvikling fra mottatte søknader. Dette kan
      være læremateriell, artikkelskriving, bokprosjekter og liknende. Stipendet kan
      brukes til blant annet frikjøp fra arbeid, reiseutgifter i forbindelse med
      prosjektet og informasjonsinnsamling som inngår i prosjektet.
 
Søknader til disse midlene må inneholde problemstilling, prosjektplan og budsjett for arbeidet.
Skjema for søknad om FoU-midler

 


 

STATUTTER FOR NORSK ARKIVRÅDS STIPENDORDNING

Landsstyret delegerer forvaltning av Norsk Arkivråds stipendordning til Stipend- og læremiddelkomiteen. Denne komiteen vurderer søknader og tildeler stipend i tråd med landsstyrets prioriteringer.

Generalforsamlingen gjør avsetninger som grunnlag for tildeling av stipend. Det gjøres avsetning for hver av de tre kategoriene; medlemsstipend, utdanningsstipend og forsknings- og utviklingsmidler.

I tråd med gjeldende strategiplan, vedtatt av Generalforsamlingen, gir landsstyret tematiske eller organisatoriske kriterier som stipend- og læremiddelkomiteen skal prioritere etter. Stipend- og læremiddelkomiteen skal gi innspill til landsstyret om tema som er aktuelle for en periode
 
Stipend- og læremiddel-komiteen har tre medlemmer. Disse skal jf Norsk Arkivråds Fonds stiftelsesprotokoll være nestleder i landsstyret (leder av komiteen), et landsstyremedlem og en tillitsvalgt fra et av NAs utvalg. Valgperioden følger valgperioden i landsstyret.
Det søkes om og deles ut midler i tre kategorier. Før utlysning skal stipend- og læremiddelkomiteen avklare hvor stort beløp som er tilgjengelig innenfor hver kategori. Normalt skal det angis i utlysning hva slags størrelse stipend det kan søkes om.  Bruk av mer enn 20 % av én avsetning må drøftes med Landsstyret.
Søkere må ha vært medlem i minst 15 måneder ved søknadsfristens utløp.

Vekt: 
0