Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                       Motta informasjon fra oss

Akkurat nå, samtidig med at vi var opptatt med å tygge oss gjennom forslaget til ny arkivlov, ble også forslaget til ny forvaltningslov sendt på høring. Svarfristen var 2. desember men Norsk Arkivråd har bedt om og fått, utsatt frist. Forvaltningsloven påvirker vårt arbeid i stor grad og vil fortsette å gjøre det. Dagens lov er fra 1967 og den nye loven bør skrives slik at den kan fungere over flere tiår. Derfor er det er viktig for oss å gi vårt svar på om utvalget har funnet og beskrevet retningen for framtiden.
Vi leverte i går vårt høringssvar på NOU 2019: 9. Vi hadde store forventninger til ny lov, spesielt etter utredningen som kom i april, og mener forslaget har mye positivt i seg. Vi har likevel en viktig og grunnleggende innvending til formålsparagrafen som er foreslått. Vi stiller oss litt undrende til at drøftingen av dokumentasjon og arkiv som «den nye oljen» ikke kommer til syne i formålsparagrafen. Da det er kjent hvor sentral forvaltningen og foredlingen av dokumentasjon kan være for verdiskaping og innovasjon. Vi mener også at mange gode poeng i utredningen ikke har kommet med i den foreslåtte lovteksten.
Leder, nestleder og sekretariatsleder har vært på ICA-konferanse (International Council on Archives) og møter med andre arkivorganisasjoner i Australia.
Jill Skjøndal Grefsrud og Geir Magnus Walderhaug deltok på dagens budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om statsbudsjettet for 2020.
Silje Bjørnsrud og Geir Magnus Walderhaug deltok på dagens budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité om statsbudsjettet for 2020.
Det skal vi! Landsstyret er godt i gang med sitt arbeid med å diskutere seg gjennom NOU 2019: 9 og skrive svar på høringen. Ved Norsk Helsenett er et stort fagmiljø i gang med sitt arbeid med høringen. Les mer om hvordan de jobber der og se hvordan landsstyret har startet sin prosess.
NA synes det er mye bra i endringene som foreslås i denne høringen. Det er positivt at Riksarkivet foreslår en bestemmelse som åpner for å kunne teste ut alternative fremgangsmåter, metoder og formater for overføring av arkiv til Arkivverket. Vi er skuffet over at tilsvarende bestemmelser ikke er foreslått for den delen av forskriften som omhandler arkivdanningen og journalføringen hos arkivskaperne.