Norsk Arkivråd har gjort betydelige endringer i sin organisering

Mandag 12. juni ble årets generalforsamling gjennomført. I år var styret spent på hvordan generalforsamlingen ville reagere på forslaget til ny organisering av Norsk Arkivråd.

I og med at organisasjonsendringen ville medføre endring i vedtektene krevdes 2/3 flertall for endringen.

Forslaget ble lagt fram 4 uker før generalforsamlingen, innen fristen vedtektene våre krever. Før generalforsamlingen holdt vi et digitalt medlemsmøte for å gi informasjon om forslaget samt åpne opp for spørsmål og innspill til forslaget.

Landsstyrets forslag til ny organisering, vedtatt av generalforsamlingen.

Etter en kort debatt om forslaget ble det vedtatt av en enstemmig generalforsamling og vi har fått en endret organisering. Målet for endringene i organiseringen er at vi skal fordele mer av arbeidet på flere av de tillitsvalgte. I rapporten som ligger bak vedtektsendringene som ble vedtatt peker arbeidsgruppen på at utvalgene må ta ansvar for at aktiviteter gjennomføres og det er utvalgene ved deres medlemmer som skal samarbeide med og følge opp de som er ansvarlige for innhold og gjennomføring av en aktivitet. Muligheten til og ønsket om at det skal være lett å engasjere seg i å bidra til gjennomføringen av en aktivitet uten å bli tillitsvalgt er også viktig for styret. Den nye organiseringen legger til rette for dette.

De største endringene i organisasjonen er som følger.

Utvalg for faglig nettverk er opprettet og erstatter regionene. Utvalget ledes av ansvarlig for faglig nettverk som sitter i landsstyret. Nettverksutvalget er ansvarlig for å sørge for aktiviteter rettet mot medlemmene våre som ikke er kurs eller seminar samt at de skal ha en geografisk spredning. Aktiviteter kan være, men er ikke begrenset til frokostmøter, nettverksmøter, workshops, fagdager med mer der hovedpoenget er aktiv deltagelse og erfaringsdeling.

Oppgavene til Seminarutvalget er spisset til kun å arrangere Høstseminaret og Generalforsamlingsseminaret.

Kompetanseutvalget har på samme måte fått spisset sine oppgaver inn mot ansvar for å utvikle, vedlikeholde og gjennomføre kurs samt utvikle kursledere.

Det er også endringer i styrets sammensetning der to oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid samt en oppfølgingsansvarlig for regioner erstattes av ansvarlig for faglig nettverk, ansvarlig for politikkutforming og ansvarlig for kommunikasjon og intern koordinering. Resterende styremedlemmer er uendret; leder, nestleder, ansvarlig for kurs og opplæring, ansvarlig for seminarer, og redaktør.

Styret er svært fornøyd med at generalforsamlingen vedtok den nye organiseringen og ser frem til å gjennomføre endringene. I vedtaket lå også et pålegg til fremtidig landsstyre om å legge fram en evaluering av den nye organiseringen til generalforsamlingen 2025. Gjennom handlingsplanen fikk styret også i oppgave å følge opp nødvendige endringer i prosesser og samarbeidsformer for styret og utvalgene samt øvrige tillitsvalgte. De skal også legger fram en underveismelding til neste års generalforsamling.

Les de fullstendige, oppdaterte vedtektene her https://www.arkivrad.no/var-organisasjon/vedtekter

Nye tillitsvalgte

Med ny organisering var det duket for valg til alle tillitsverv i årets generalforsamling. Valgkomiteen har bestått av Lone Tudborg Lakhan, Marianne Tengs og Gunn Hild Sværen i tett samarbeid med sekretariatsleder Susannah Thorbjørnsen.

For å sikre kontinuitet i styret og utvalgene velges de tillitsvalgte normalt for 2 år slik at halvparten er på valg ved hver generalforsamling. Fordeling av hvilke roller som ble valgt til henholdsvis 1 og 2 år er gjort slik at det skal bidra til å sikre at ikke alle tillitsvalgte i styret eller i et utvalg byttes ut ved samme generalforsamling, samt at leder og nestleder ikke velges på samme generalforsamling.

(Bilde: Styreleder Anja Vestvold sammen med ansvarlig for faglige nettverk Lisbeth Viken og medlem av utvalg for faglig nettverk Kenneth Stigen Fureli.)

Tillitsvalget som ble valgt ved generalforsamlingen:

Styret Leder: Anja Vestvold, Sopra Steria (1 år)

Nestleder: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet (2 år)

Ansvarlig for kompetanse og kurs: Sara C. Blom, Norsk Helsenett (2 år)

Ansvarlig for seminarer: Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet (1 år)

Ansvarlig for tidsskrift & artikler (redaktør): Anita Haugen Lie, Universitetet i Bergen (2 år)

Ansvarlig for politikkutforming: Jorunn Bødtker (1 år)

Ansvarlig for kommunikasjon: Mette Rist Hauge, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2 år)

Ansvarlig for faglig nettverk: Lisbeth Viken, NTNU (1 år)

1. vara: Ida Tobro, Kultur- og likestillingsdepartementet (2 år)

2. vara: Per Christian Gaustad, Universitet i Bergen (1 år)

Kompetanseutvalget

Ansvarlig: Sara C. Blom, Norsk Helsenett (se landsstyret) (2 år)

Medl.: (1. vara): André Neergaard, Tolletaten (2 år)

Medl.: (2. vara): Geir Magnus Walderhaug (2 år)

Medl.: Lise Storfjord, Oslo Byarkiv (1 år)

Medl.: Øyvind Fuglestvedt Bakkevig, Utenriksdepartementet (1 år)

Seminarutvalg:

Ansvarlig: Ola Langnes-Øyen (se landsstyret) (1 år)

Medl.: (1.vara:) Berit Johnsen, Gausdal kommune (1 år)

Medl.: (2. vara) Ingeborg Svenseid, Norsk Filminstitutt (På valg) (2 år)

Medl.: Synnøve Standal, Lillestrøm kommune (2år)

Medl.: Charlotte Miranda West, Aurskog-Høland kommune (Ikke på valg) (1år)

Redaksjon:

Redaktør: Anita Haugen Lie, Universitetet i Bergen (se landsstyret) (2 år)

Redaksjonsmedlemmer:

Medl. (1.vara): Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (1 år)

Medl. (2. vara): Bjørn Finnes, Nordland fylkeskommune (1 år)

Medl.: Åsa Garshol Welle, Bergen byarkiv (2 år)

Medl.: Forespurt kandidat takket nei. Generalforsamlingen gir valgkomiteen fullmakt til å finne kandidat for 2 år som vedtas av landsstyret.

Faglig nettverksutvalg

Leder: Lisbeth Viken (se landsstyret) (1 år)

Medl.: Kenneth Stigen Fureli, Vestland fylkeskommune (2 år)

Medl.: Jane Pettersen, Sørlandet sykehus (1 år)

Medl.: Jan Fredrik Eidem, NAV dokumentsenter Mo i Rana (2 år)

Medl.: Mone Sveia, Drammen byarkiv, (1 år)
 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!