Debatt og høringer om våre hjertesaker

Norsk Arkivråds strategi for inneværende periode er at vi skal øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen.
Et av handlingspunktene for å oppnå dette er at vi skal delta i debatten og svare på høringer som har relevans for digitalisering, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning.
Og akkurat nå er det flere parallelle løp som faller inn under dette som vi i styret jobber med.

 

•    Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget
Rapporten fra koronautvalget nevner ikke informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning eller arkivering i det hele tatt og det er utgangspunktet for vårt innspill. Norsk Arkivråd vil fremholde at grunnleggende regler og prinsipper for saksbehandling, dokumentasjon og åpenhet skal gjelde også i krisetider. Vi kjenner jo historien om bildet av et whiteboard som eneste dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget for nedstengningen i 2020 og hvordan det svekker muligheten til å ettergå og få besvart spørsmål til beslutningene i ettertid.  

•    Ny nasjonal digitaliseringsstrategi
Mangelen på en oppdatert digitaliseringsstrategi som grunnlag for en treffsikker og helhetlig digitaliseringspolitikk har vært tydelig en god stund. NA vil gi våre innspill til den nye digitaliseringsstrategien som tar fram våre hjertesaker. Vårt innspill er under arbeid og vil blant annet ta opp behovet for helhetlig og digitaliseringsvennlig oppdatering av arkivlovverk, forvaltningslov og offentlighetslov.

Vi er også opptatt av hvordan digitaliseringen både legger til rette for og samtidig krever at vi nærmer oss dokumentasjonsforvaltning og arkivering gjennom «Archive by design» og Arkivverkets innebygd arkivering. Innspillet vil være under arbeid noen uker til og har du forslag til tema vi bør ha med, send oss en epost!

•     Høring - Forslag av regulering av innsyn i havvindsøknader
Offentlighetsloven, journalføringsplikt og kravet om åpenhet har vært høyt på agendaen helt siden regjeringens forslag om å innskrenke journalføringsplikten for interne dokumenter i vår. Dette forslaget ble heldigvis trukket, men bare dager etter kom denne høringen på forslag til endring i offentligforskriften fra Olje- og energidirektoratet. En endring i en forskrift skal til forskjell fra et forslag til endring i lov ikke behandles av Stortinget og den har mye kortere høringsfrist.

Vi er helt klart imot de endringene som foreslås blant annet fordi vi ikke ser at det er behov for en utvidelse av hjemlene for å unnta opplysninger fra anskaffelser som allerede finnes. Vi er også prinsipielt kritiske til at man skal lage slike særunntak i forskriften da vi ser at de til sammen uthuler offentlighetslovens overordnede formål om at forvaltningens dokumenter er offentlige. Vi vil også fremholde vårt hovedpoeng fra alle debatter om offentlighetsloven, det er på overtid å følge opp evalueringen fra 2016. https://www.regjeringen.no/contentassets/ea397b7b91d645ec8440fc6fc2bcac75/evaluering-av-offentleglova-oxford-research-.pdf

NAs svar er nå levert og kan leses her

•      Statsbudsjettet og høringer i komiteene https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2024/id2994174/
Hvert år deltar Norsk Arkivråd på budsjetthøringer i de stortingskomiteene som har poster på statsbudsjettet som omhandler «våre» saker, så også i år. Høringene foregår i løpet av de neste par ukene og høringsinnspillene må skrives ganske raskt. Ser du saker som du mener vi bør ta opp, send oss dine innspill så fort du kan!
Her kan du lese hva vi har spilt inn tidligere år: https://www.arkivrad.no/fagpolitisk-arbeid/fagpolitisk-arbeid

 

I tillegg til disse sakene venter vi spent på at forskriftsarbeidet i Arkivverket skal ferdigstilles slik at ny arkivlov med forskrift kan komme på høring. Håpet er at det skjer jo før jo heller. Lederen for arbeidet i Arkivverket skal fortelle om arbeidet på Høstseminaret i slutten av november.

I forbindelse med habilitetssakene som rir norske politikere for tiden har VG en interessant artikkel der både Riksarkivar Inga Bolstad og jusprofessor Hans Petter Graver uttaler seg om denne saken med utgangspunkt i at det er begått lovbrudd, det vil si brudd på arkivloven og offentlighetsloven. Denne saken tar opp igjen behovet og arbeidet for en ny arkivlov. Forslaget om tilgang til å gi bøter for brudd på arkivloven fra NOU 2019:9, men som ble forkastet i forslaget fra 2021, blir også løftet fram. NA var i vårt høringssvar til NOU 2019:9 positive til mulighet for bøter. Vi synes det er god grunn for å se på mulighet for bøter på nytt.

 

Har du innspill til sakene som er under arbeid eller ser du andre saker som du mener NA bør ta opp – send e-post til: postmottak@arkivrad.no