Difi har nettopp publisert en rapport om informasjonsforvaltning der de selv omtaler rapporten slik: Kva er informasjonsforvaltning, kva effektar kan det ha og kva er statusen i offentleg sektor i dag? Konklusjonen i den nye rapporten er at offentleg sektor til dels manglar oversikt over data dei handsamar, og at dette truar informasjonssikkerheit, effektivisering og forenkling i forvaltninga.

I en kronikk i dagens Aftenposten om ytringsfrihet ber Norsk Redaktørforening Regjeringen om å stanse Kulturdepartementets forslag om at SMS-meldinger ikke lenger skal regnes som journalføringspliktige dokumenter.

"Bli den mest åpne regjeringen vi har sett!" Det er Presseforbundets utfordring til den nye regjeringen.

En ny undersøkelse som er gjennomført av PWC for KS viser at praksis for oppbevaring av personsensitiv dokumentasjon i grunnskolen og videregående skole er svak.

Riksarkivet er tildelt en rolle som pådriver og koordinator i oppfølgingen av Arkivmeldingen. De er i ferd med å starte opp et prosjekt kalt «SAMDOK.» Navnet kommer fra begrepet «samla arkivdokumentasjon», som går igjen i Arkivmeldingen.

Norsk Arkivråd har svart på høring fra FAD om forslag til endringer i eForvaltningsforskriften.

Siden det snart er stortingsvalg, har vi sendt brev til de politiske partiene og spurt dem om hva de mener om noen av de arkivpolitiske spørsmålene som er viktige for alle som jobber med arkivdanning.

ComputerWorld skriver at Difi nå arbeider med å velge leverandør av digital postkasse.

Over hundre nye arkivstudenter starter i disse dager sine studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kulturrådet har nå offentliggjort arkivstatistikken for 2012. Fra neste år overtar Riksarkivaren denne oppgaven, og da får vi håpe på at det ikke bare er depotdelen som dekkes.

Sider