Strategi og handlingsplan

STRATEGI 2016 - 2018

Mål: Norsk Arkivråd skal heve kompetansen innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Vi skal være med på å forme politikken som er relevant på dette området i privat og offentlig sektor.

Norsk Arkivråd skal:

 • Være en synlig og tydelig aktør
 • Være den foretrukne tilbyder av kurs og seminarer
 • Aktivt søke samarbeid med relevante aktører
 • Være premissgiver i digitaliseringsarbeidet
 • Samarbeide med universitets- og høgskolesektoren for å styrke utdanningen innen arkivdanning
 • Bidra til metodeutvikling, forskning og utvikling på arkivdanningsfeltet

 

HANDLINGSPLAN 2018

I følge vedtatt strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Være en synlig og tydelig aktør.

I 2018 skal landsstyret:

 • Delta i de budsjetthøringene på Stortinget som er relevante for arkiv og dokumentasjonsforvaltning
 • Søke dialog med Stortingsmiljøet i aktuelle saker
 • Følge aktivt opp arbeidet med revisjon av arkivregelverket
 • Følge aktivt opp aktuelle saker som revisjon av offentlighetsloven, ny personvernforordning og kommunereformen
 • Følge systematisk med på hvilke saker som blir sendt ut på høring, og svare på høringer som har relevans for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, også når vi ikke er høringsinstans
 • Ferdigstille arbeidet med en kommunikasjonsstrategi
 • Dele ut prisen Årets arkiv og gjøre det kjent hvorfor vinneren har fått prisen
 • Søke og følge opp søknad om statsstøtte

I 2018 skal regionsutvalgene:

 • Arbeide aktivt med medlemsverving
 • Bidra til å gjøre NAs arkivpolitiske og arkivfaglige standpunkter kjent for medlemmene i sin region
 • Bidra til nettsidene og Arkivråd

I 2018 skal redaksjonsutvalget:

 • Redigere og utgi tre nummer, hvorav ett temanummer, av Arkivråd
 • Arbeide aktivt for at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff

 

I følge vedtatt strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Være den foretrukne tilbyder av kurs og seminarer

I 2018 skal landsstyret:

 • Budsjettere med tilstrekkelige midler for faglig utvikling for kursinstruktører for å sikre kompetanseheving og ny rekruttering

I 2018 skal regionsutvalgene:

 • Arrangere medlemsmøter med faglig innhold
 • Bistå kursutvalget med å rekruttere nye lærerkrefter fra sin region
 • Være en ressurs for medlemmene i sin region og bidra til nettverksbygging

I 2018 skal kurs- og seminarutvalgene:

 • Utvikle nye og vedlikeholde kurs bl.a. med bakgrunn i tilbakemeldinger fra medlemmene
 • Vurdere andre opplæringsformer (for eksempel workshops, video, kollokvier etc.)
 • Arrangere lærerseminar og utvikle Norsk Arkivråds lærerstab
 • Fortsette arbeidet med oppdatering av mål- og emneplaner for samtlige kurs
 • Rekruttere kursinstruktører til NAs kursvirksomhet ved utlysning i forskjellige kanaler
 • Arrangere kurs etter kursplan vedtatt av landsstyret
 • Arrangere faglige seminarer etter vedtatt seminarplan bl.a. i tråd med tilbakemeldinger fra deltakere

 

I følge vedtatt strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Aktivt søke samarbeid med relevante aktører

I 2018 skal landsstyret:

 • Ha en representant i Strategisk råd for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, og i relevante grupper som bidrar med å fremme NAs politikk
 • Kontakte minst to organisasjoner som ikke har et primært arkivfaglig formål og foreslå foredrag om dokumentasjonsforvaltning på deres konferanser
 • Ha møte om aktuelle saker med andre interesseorganisasjoner som KS’ faggruppe for arkiv, Arkivforbundet, Fagforbundet, etc.
 • Invitere gjester og foredragsholdere fra andre organisasjoner (i andre land) til våre seminarer
 • Arbeide for å få med foredrag på minst en arkivfaglig konferanse utenfor Norge
 • Sende deltakere til internasjonale arkivfaglige konferanser
 • Støtte en norsk representant i ICA-seksjonen Section of Professional Associations (SPA)

 

I følge vedtatt strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Være premissgiver i digitaliseringsarbeidet

I 2018 skal landsstyret:

 • Ferdigstille mål og plan for hvordan NA skal arbeide med digitalisering, og gjøre dette kjent i organisasjonen
 • Arbeide for å knytte tettere kontakt med Kommunenes sentralforbund og Difi
 • Ha representanter i arbeids- og referansegrupper som bidrar med å fremme NAs politikk
 • Følge systematisk med på hvilke saker som blir sendt ut på høring, og svare på høringer som har relevans for arkiv, også når vi ikke er høringsinstans
 • Utarbeide en verktøykasse for arkivets rolle i digitaliseringsarbeidet

I 2018 skal regionsutvalgene:

 • Prioritere problemstillinger knyttet til digitalisering som tema på medlemsmøter

I 2018 skal kurs- og seminarutvalgene:

 • Prioritere problemstillinger knyttet til digitalisering som tema på seminarer
 • Sikre at kursene er oppdatert i tråd med digitaliseringsarbeidet

I 2018 skal redaksjonsutvalget:

 • Prioritere problemstillinger knyttet til digitalisering som tema i artikler

 

I følge vedtatt strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Samarbeide med universitets- og høgskolesektoren for å styrke utdanningen innen arkivdanning

I 2018 skal landsstyret:

 • Ha et årlig møte med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet
 • Delta på karrieredager på OsloMet
 • Opprette kontaktpunkter med institusjoner som har slik utdanning og tilby gjesteforelesere, for å fremme kontakt mellom akademia og praksis, samt informere om våre stipendordninger

   

I følge vedtatt strategi for 2016-2018 skal Norsk Arkivråd: Bidra til metodeutvikling, forskning og utvikling på arkivdanningsfeltet

I 2018 skal landsstyret:

 • Lage minst en sjekkliste for dokumentasjonsforvaltning, og publisere og markedsføre den
 • Legge til rette for videreføring av faggruppen for standardisering (ISO og Noark 5) og støtte initiativ til nye faggrupper
 • Utrede muligheten for å få laget en aktuell samfunnsanalyse for feltet vårt med intensjon om å gjennomføre den

I 2018 skal regionsutvalgene:

 • Vurdere hvordan reisebrev og rapporter kan brukes på medlemsmøter

I 2018 skal kurs- og seminarutvalgene:

 • Vurdere hvordan reisebrev og rapporter kan brukes på seminar og kurs

I 2018 skal stipend- og læremiddelkomiteen:

 • Innstille til og dele ut stipend i henhold til statuttene for Norsk Arkivråds stipendordninger

I 2018 skal redaksjonsutvalget:

 • Aktivt følge opp de som har fått stipend for å vurdere om studentoppgaver kan brukes i Arkivråd eller på nett