Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar                                                                                               

Prisen gis til et formidlingsprosjekt som har blitt gjennomført siden forrige Arkivmøte i 2013. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er en kunstgjenstand. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen. Vinneren vil måtte holde et kort innlegg om sine formidlingsresultater under Arkivmøtet.
Nå er programmet for 7. norske arkivmøte klart. Konferansen arrangeres 5. og 6. april på Quality Hotel Expo, Fornebu. De norske arkivmøtene avholdes hvert tredje år, og er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og Norsk Arkivråd.
Oxford Research AS har nå levert sin evalueringsrapport om offentleglova. Offentlighetsprinsippet og arkiv henger tett sammen, og rapporten har derfor en grundig gjennomgang av journalføring, offentlig journal og arkivets rolle i innsynsbehandlingen. Vil du høre mer om innholdet i rapporten, kom på NAs seminar "Offentlighet og innsyn", 10. mars i Oslo!
Offentlige virksomheter trenger fødsels- eller d-nummer for å kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. Flere offentlige virksomheter har tatt opp med Difi at de ikke får ønsket tilgang til folkeregisteret, og dermed begrenses muligheten for å kommunisere digitalt med innbyggerne. Skattedirektoratet har etter en ny vurdering kommet frem til at forsendelse av brev fra offentlige myndigheter må regnes som en del av den offentlige myndighetsutøvelse, og at offentlige myndigheter derfor kan få online tilgang med treffliste til Folkeregisteret.
Riksrevisjonen har kommet med en rapport om digitalisering av kommunale tjenester. Blant hovedfunnene i rapporten er at kommunene i liten grad har digitalisert sine tjenester, og at digitaliseringsarbeidet har vesentlige hindringer. Riksrevisjonen anbefaler bl.a. at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar et sterkere nasjonalt ansvar for å samordne IKT-politikken i offentlig sektor.
Den internasjonale arkivorganisasjonen ICAs seksjon SPA (Section of Professional Associations) arrangerer i forbindelse med ICAs konferanse i Seoul i september en filmfestival. Filmene skal være korte og laget for å promotere eller informere om arkiv. SPA og NAs representant i deres styre Vilde Ronge inviterer alle NAs medlemmer til å delta med bidrag!
Kulturdepartementet igangsetter et arbeid med revisjon av forskrift om offentlige arkiv og eventuelt deler av arkivloven. Intensjonen med revisjonen er å tilpasse arkivregelverket til digitalisering, modernisering av språk og begreper, og forenkling slik at regelverket i mindre grad regulerer arkivfunksjoner i detalj.
To seminarer står på programmet, og vi tilbyr ti ulike kurs. Nytt i år er kurset om de nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommunal sektor og vårt nye innføringskurs i offentlig arkivdrift.