Norsk arkivråd

er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, arrangerer kurs, seminarer, og medlemsmøter. To ganger i året utdeles stipender.

Meld deg på kurs og seminar

NA har vært i kontakt med Justisdepartementet, og de opplyser om at det ikke har kommet inn noen anbud på oppdraget med å evaluere offentleglova.
I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) en "Universal Declaration on Archives" (UDA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast arkivenes viktige samfunnsrolle. Nå er UDA oversatt til norsk.
Inga Bolstad ble i statsråd i dag utnevnt som ny riksarkivar. Inga Bolstad blir den første kvinnelige riksarkivaren, og den første i nyere tid som ikke er historiker.
Utredningsgruppen som skulle gjennomgå Norsk kulturråd har kommet med sin rapport. De gir der flere anbefalinger.
Arkivverket har utarbeidet en strategi for tilsyn av forvaltningens arkiver for perioden 2014 til 2017. Strategien vektlegger blant annet at informasjonen som innhentes ifm. tilsyn skal kunne brukes i revideringen av arkivlovgivningen og i utviklingen av Noark.
Riksarkivet informerer på sine nettsider om arbeidet med nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for staten.
Søkerlisten for stillingen som ny riksarkivar er klar.
Opplegg for evaluering av offentleglova skapte mye diskusjon på NAs seminar i vår «I paragrafenes tegn». Nå er oppdraget lyst ut!