Landsstyret

Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret består av leder, nestleder, leder for kursustvalget, leder for seminarutvalget, oppfølgingsansvarlig for regionene, to oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid, og redaktøren av Arkivråd.

Arbeidsmåte
Landsstyret møtes 6-7 ganger i året, og det veksler mellom en- og to dagers møter. Landsstyremedlemmene bidrar også mellom møtene, for eksempel i ad hoc-grupper og med å følge opp tiltak i handlingsplanen. Landsstyret behandler alle saker som er av prinsipiell betydning for organisasjonen, og som krever vedtak.

Landsstyret nedsetter utvalg, komiteer og lignende etter behov.

Anja Jergel Vestvold

Leder
NRK
Send e-post

Vilde Ronge

Nestleder
Norsk Helsenett SF
Send e-post

Jorunn Bødtker

Seminaransvarlig
Finansdepartementet
Send e-post

Maria Rytterager

Redaktør for Arkivråd
Justis- og beredskapsdepartementet
Send e-post

Patric Emilsson

Oppfølgingsansvarlig for regionene
Norges forskningsråd
Send e-post

Liv Heidi Siljebråten

Oppfølgingsansvarlig
Politidirektoratet
Send e-post

Agnieszka Dylewska

Kursansvarlig
Norconsult AS
Send e-post

Martin Schjølberg-Henriksen

Oppfølgingsansvarlig
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Send e-post